Wij geloven in de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Te beginnen bij Israël heeft God zich bekend willen maken aan alle volken. In het Oude en Nieuwe Testament komen we Hem op het spoor als de Drie-enige God. De Vader is onze Schepper en Zorgdrager van het leven. Jezus Christus is de Zoon van God en opgestane Heer. In Hem leren we God daadwerkelijk kennen. Hij is onze Verlosser en maakt ons vrij om te leven naar Zijn beeld. We geloven in de Heilige Geest als Vernieuwer van het leven, die ons ook laat groeien in geloof.

De gemeente zien we als de plaats waar God zich laat ontmoeten, waar mensen gevoed worden en elkaar kunnen versterken. De kerk is een plaats middenin de samenleving. Jezus Christus is onder ons gaan wonen en daarom hebben ook wij als Zijn lichaam in de wereld aanwezig te zijn om te getuigen, zowel in woord als daad. 

Bij dit alles is er het besef dat wij nog niet de hemel op aarde hebben. God zelf zal moeten komen om Zijn Koninkrijk volledig en volmaakt tot stand te brengen. In het geloof dat het al volbracht is en met de hoop dat het ook voleindigd zal worden, gaan we als kudde achter de Goede Herder aan!