Pastoraat is het ‘herderlijk’ omzien naar elkaar. We willen een luisterend oor bieden en dat doen we met gevouwen handen en een biddend hart. Je loopt even met de ander mee en je probeert iets van God op het spoor te komen op de weg die je samen bewandelt. De ontmoeting geeft ruimte om je hart te luchten, vragen te stellen, samen te lezen uit de Bijbel en te bidden.  In de gemeente zijn we allemaal geroepen om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Vanuit de kerkenraad zijn met name de predikant en de ouderlingen aangesteld  om specifieke pastorale zorg te verlenen. Daarnaast hebben we de ‘Hervormde vrouwendienst’ (HVD), van waaruit vooral de ouderen worden bezocht. 

                                         

Behoefte aan een gesprek? Neem contact op met ds. Lennart Hoftijzer of kijk hier wie je wijkouderling en pastoraal medewerker is.