Toelichting: IZB Focus

Wat is het precies en gaan we hier nu mee aan de slag? Dit soort vragen krijg ik nog al eens de laatste tijd. Als aanvulling op het bovenstaand filmpje zet ik een aantal zaken op een rij.

 

Waar we nu staan

Op 22 augustus zal er een gesprek plaatsvinden met Wout Koelewijn van de IZB. Met name het college van kerkrentmeesters zal aanschuiven om verder inzicht te krijgen in de financiële kant van het verhaal. En wat krijgen wij er dan voor terug, kunnen wij dit dragen en past dit bij onze gemeente? Op 29 augustus hopen we hier als kerkenraad een definitief besluit over te nemen.

 

Wat het is  

IZB Focus is een traject van 2,5 jaar, waarin individuele gelovigen worden toegerust met het oog op hun christen-zijn in het dagelijks leven. De kerkelijke gemeente zal als de ‘veilige haven’ functioneren; gemeenteleden varen uit en komen weer terug om nieuwe ‘lading’ te krijgen. Dit zal uiteraard ook gevolgen hebben voor de gemeente zelf, maar dat is niet het eerste doel. Dus de kerk, de diensten, het karakter van onze gemeente; het zal allemaal niet ineens gaan veranderen als we IZB Focus gaan doen.

 

Plan van aanpak

Om gemeenteleden te kunnen toerusten, zullen er themadiensten zijn, ontmoetingsavonden en er wordt geïnvesteerd in het kringwerk. Of dit allemaal aansluit bij onze gemeente is nog maar de vraag. Daarom gaat de IZB het eerste half jaar gebruiken om ons te leren kennen. Wat spreekt aan, wat landt bij de gemeente? De IZB heeft veel ervaring, kennis en toerustingsmateriaal voor handen om hier achter te komen. Het zal dus maatwerk gaan worden en daarom is het moeilijk om van tevoren in te schatten wat er precies gaat gebeuren. Het is als een sprong in het diepe; je weet niet precies hoe het zal zijn, maar in vertrouwen ga je.

 

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn nodig om het proces aan te kunnen gaan:

  • Er zal een compacte stuurgroep gevormd worden, bestaande uit enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden.
  • Een ervaren predikant, verbonden aan de IZB, wordt als extern begeleider aan de gemeente toegevoegd. Hij zal zo’n 4 uur per week beschikbaar zijn voor onze gemeente.
  • Het is wenselijk als de eigen predikant gedurende de 2,5 jaar geen beroep in overweging zal nemen. Gezien de privésituatie ligt dit toch al niet in de lijn der verwachting.
  • Gemeenteleden zullen aansluiting moeten vinden bij de aangeboden activiteiten om dit proces te kunnen dragen.

 

Resultaat

Omdat het plan van aanpak nog niet vaststaat, is het moeilijk om aan te geven waar we over 2,5 jaar zouden staan. Het is geen tastbaar product wat je koopt, maar het is een investering in een geestelijk proces. De hoop is dat mensen vrijmoediger worden, sterker in hun geloof zullen staan en concrete handvatten hebben om hun geloof uit te kunnen dragen in deze tijd. Bij gemeenten die dit traject al doorlopen hebben, is daar inderdaad een verandering in waar te nemen.

 

Waarom wel?

IZB Focus sluit goed aan bij ons beleidsplan ‘Van discipelschap naar apostolaat – op pad met het goede nieuws’, waarbij de volgende speerpunten zijn vastgesteld: saamhorigheid, leren spreken over God, kerk in het dorp en eenheid in verscheidenheid. IZB Focus zou ons kunnen helpen om aan de slag te gaan met een concreet verlangen. Het is een waagstuk, waar moed en vertrouwen voor nodig is.

 

Waarom niet?

Naast de financiële kant is er ook de vraag of we als gemeente wel voldoende draagkracht hebben. Zijn wij voldoende gemotiveerd om het proces aan te gaan? Weten we ons geroepen om tijd en energie vrij te maken, terwijl onze agenda’s toch al overvol zitten? Dit zijn eerlijke vragen waar we als kerkenraad nog niet uit zijn.

 

Gebed gevraagd

Wilt u bidden om wijsheid en de helderheid van Gods Geest? We kunnen op een punt komen dat we het echt niet weten, dat wij mensen zijn uitgepraat. Geeft dat niet juist ruimte om de stem van God daadwerkelijk te verstaan? Los van de uitkomst is deze afhankelijke houding al een verrijking op zich! Namens de kerkenraad, ds. Lennart Hoftijzer

 

Download hier de brochure van de IZB